Logoped

Moja prva reč

Logoped Moja prva rec

Adresa: Marka Nikolića 3/10
Zemun 11080

Telefon: 063/18-55-045

Logoped Moja prva reč

Govorno-jezičkih poremećaji

U našem centru veliku pažnju posvećujemo prevenciji govorno-jezičkih poremećaja i ranoj stimulaciji jezičkog razvoja dece kroz savetodavni rad sa trudnicama i porodiljama.

Individualni logopedski tretman

zauzima centralno mesto u logopedskom radu. Od njegovog kvaliteta zavisi i sam oporavak govorno-jezičke funkcije. Poštujući razvojne norme i lične karakteristike svakog deteta i upotreba najsavremenije logopedske opreme za digitalno procesiranje zvuka  Behringer logopedskog seta učinili smo naš logopedski tretman veoma kvalitetan i efikasan u otklanjanju govorno-jezičkih smetnji  kao što su:

  • Dislalija (nepravilan izgovor glasova, omisija-izostavljanje, supstitucija-zamena glasova i distorzija-neadekvatan izgovor glasa)
  • Razvojna disfazija (poremećaj sposobnosti da se razume, izrazi ili struktuira jezička misao)
  • Dete ne govori (dete ima 2,3 ili 4 godine i ne priča)
  • Alalia (potpuna nerazvijenost govora i jezika)
  • Mucanje
  • Dyslexia i disgraphija (poremećaj čitanja i pisanja)
  • ADHD/ADD (hiperaktivnost sa i bez poremećaja pažnje)

Ostale usluge

Rana jezička stimulacija za progovaranje kod dece iz riziko trudnoća i ranih razvojnih smetnji
Jezičke radionice za stimulaciju govorno-jezičkog razvoja dece i njihova priprema za školu.
Uslugu savetodavnog rada logopeda pružamo i svima koji u fokusu svog rada imaju dete ( vaspitačima,učiteljima, pedagozima..)

Naše stručno iskustvo i dodatno obrazovanje je doprinelo da Vam možemo pružiti preciznu i potpunu dijagnostiku govorno-jezičkih poremećaja. Dijagnostika govorno-jezičkih poremećaja započinje uzimanjem anamnestičkih podataka od roditelja,opservacijom ponašanja deteta i primenom niza standardizovanih testova.
Sve ovo je neophodno za precizno planiranje programa rehabilitacije i osmišljavanje logopedskog tretmana koji je prilagođen svakom detetu i njegovim individualnim potrebama zavisno od tipa, stepena i oblika smetnje koju dete ima.

Obzirom na kampleksnost govorno-jezičke patologije nekada je neophodno mišljenje i procena specijalista iz srodnih oblasti. Za vas je organizujemo u našem centru kroz konsultativne preglede